Privacyverklaring

Open sint brug, gevestigd aan Dorpshuis de UijtkijkMaarten Breetstraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
 
www.opensintbrug.nl
dorpshuis de uijtkijk  Maarten Breetstraat 1 
M.Hobma,I. Barsingerhorn zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van open sint brug zij is te bereiken via opensintbrug@quicknet.nl 

 Persoonsgegevens die wij verwerken
open sint brug verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– foto’s facebook, website 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
open sint brug verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via openstbrug@quicknet.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
open sint brug verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 Geautomatiseerde besluitvorming 

open sint brug neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van open sint brug) tussen zit. open sint brug gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

windows 

dartmanager (offline) 
poule print (offline) 

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
open sint brug bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
persoonsgegevens  > 1 jaar > informeren darttoernooi
email  > 1 jaar > informeren darttoernooi
Delen van persoonsgegevens met derden
open sint brug verstrekt niet aan derden  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
open sint brug gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door open sint brug en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar openstbrug@quicknet.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  open sint brug wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
open sint brug neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met openstbrug@quicknet.nl. open sint brug heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.